Przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, narzędzi, wiedzy i doświadczenia świadczymy następujące usługi:

 • Kadry i płace
 1. Przygotowanie list płac z uwzględnieniem:zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków, potrąceń
 2. Obsługa umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne
 3. Przygotowanie deklaracji ZUS
 4. Przygotowywanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 5. Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów.  
 • Księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe
 1. Prowadzenie ksiąg handlowych
 2. Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 3. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 4. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 5. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 7. Reprezentowanie klienta w urzędach
 8. Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 9. Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 10. Sporządzania deklaracji z tytułu podatku dochodowego
 11. Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

EFIN Sp. z o.o. ul. Zamiany 15/19 02-786 Warszawa tel. (0-22) 641-97-88